Tosca: "Recondita armonia" -- Marcelo Álvarez (Met Opera)

Tosca: "Recondita armonia" -- Marcelo Álvarez (Met Opera)

The Metropolitan Opera

02:17

Marcelo Álvarez sings "Recondita armonia" from Puccini's "Tosca."


I would like to
make a gift to: